Algemene voorwaarden

1. Aanvaarding van de bestelling en toepassing van onze algemene 
voorwaarden.


1.1 Elke bestelling die ons rechtstreeks of onrechtstreeks wordt 
overgemaakt, via onze
vertegenwoordigers of agenten, is pas aanvaard nadat wij ze schriftelijk 
hebben bevestigd.
Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk beding in het contract vermeld, 
worden onze verkopen
geregeld door onderhavige algemene voorwaarden.

1.2 Indien in dit contract van bepaalde bedingen wordt afgeweken, 
blijven de overige bedingen
niettemin gelden.

2. Aard van de verkoop


Onze verkopen gebeuren tegen contante betaling.

3. Betaling

3.1 Tenzij anders wordt overeengekomen, gebeurt de betaling op 
onze maatschappelijke zetel.
De betaling gebeurt in specie, per cheque of contant zonder disconto, 
uiterlijk op het ogenblik van de levering van de goederen.

3.2 Facturen die niet binnen acht dagen na hun vervaldag zijn 
betaald, brengen van rechtswege
en zonder ingebrekestelling een intrest voort van 12% per jaar. Voorts 
zal het factuurbedrag
van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een 
schadevergoeding van
10% die evenwel minimaal 25 euro zal bedragen.

3.3 Het feit dat de koper de handelspapieren aanvaardt of 
ondertekent bij de bestelling, of
daarna, brengt geen schuldvernieuwing mee noch enige wijziging of 
afstand van de algemene
verkoopsvoorwaarden.


3.4 De niet-betaling van op de vervaldag van één factuur maakt het 
verschuldigd saldo van al
de andere en zeker de vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk 
opeisbaar.

3.5 Evenzo zijn bij gehele of gedeeltelijke niet-tijdige betaling de 
hoger vermelde intresten en
boeten van toepassing.

3.6 Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, 
inclusief honoraria,zullen ten laste van de koper worden verhaald.

4. Prijs

4.1 In onze prijzen is de BTW begrepen , tenzij anders vermeld.


4.2 De vervoerskosten zijn niet in de prijs begrepen.

5. Levering

5.1 De levering gebeurt op het door de koper medegedeelde adres.

5.2 De voorziene leveringstermijnen zijn slechts indicatief en kunnen 
achteraf door ons
gewijzigd worden.


5.3 De koper heeft geen recht op schadevergoeding bij een eventueel 
laattijdige levering.

5.4 Indien de koper een bestelling annuleert, ook na de voorziene 
leveringstermijn, is hij een schadevergoeding
van 20% op de overeengekomen prijs verschuldigd.

5.5 Indien de koper de goederen moet afhalen en hij hierbij in gebreke 
is, kan een bewaarloon
worden aangerekend. Inmiddels draagt de koper het risico.

6. Aanpassing van de bestelling.


De kenmerken, de eigenschappen, afmetingen en dergelijke die in de 
catalogi, documentatie en
offerten wordt vermeld, hebben slechts een indicatieve waarde. Wij 
behouden ons het recht voor
alle wijzingen aan te brengen die wij gepast achten, zelfs na ontvangst 
der bestelling, zonder dat
er geraakt mag worden aan de fundamentele kenmerken van het materiaal.

7. Verkopen gesloten buiten de onderneming van VCD nv 
Devroede.


7.1 Wanneer de verkoop wordt gesloten ten huize of op de arbeidsplaats 
van de consument
of van een ander consument; tijdens een door of voor ons georganiseerde 
excursie: op salons,beurzen en tentoonstellingen op voorwaarde dat in deze hypothese de 
betaling niet contant is
en de prijs hoger is dan 200 euro. Dan is de verkoop slechts voltrokken 
te rekenen vanaf de 7e
werkdag na de dag die volgt op de ondertekening van de overeenkomst.

7.2 Tijdens deze bedenktermijn heeft de consument het recht ons, bij een 
ter post aangetekende
brief, mee te delen dat hij van de verkoop afziet.

7.3 Het is toegelaten dat wij aan de koper een voorschot vragen indien 
de overeenkomst tot
stand komt op een beurs, salon of tentoonstelling.8. Transport.

8.1 De goederen worden op risico van de koper vervoerd.

8.2 Elke bijkomende verplaatsing die nodig is wegens afwezigheid bij de 
eerste aanbieding op
het aangeduide leveringsadres, wordt aanvullend gefactureerd tegelijk 
met het hoofdbedrag.

9. Garantie , klachten en aansprakelijkheid.

9.1 Klachten inzake het niet-conform karakter van de geleverde goederen 
met de bestelde
goederen moeten onmiddellijk na de ontvangst van de goederen worden 
geformuleerd. De
bewijslast van de niet-conformiteit ligt bij de koper. Klachten inzake 
een zichtbaar gebrek van de
geleverde goederen moeten onmiddellijk na levering ter kennis worden 
gebracht van de verkoopdienst.


9.2 De verkochte goederen zijn gewaarborgd tegen ontwerp - en 
constructiefouten en tegen

materiaalgebreken gedurende de periode van de fabrieksgarantie d.w.z de 
garantie wordt vastgelegd door de fabrikant van het product. De gebreken 
bedoeld in bovenstaande alinea’s vallen niet onder deze garantie. VCD nv
Devroede verleent geen andere garantie dan deze vermeld in de 
garantiebepalingen van de fabrikant van de producten, noch uitdrukkelijk, 
noch impliciet. Zo is onder meer uitgesloten elke garantie met 
betrekking tot de verkoopbaarheid of geschiktheid van een bepaalde 
toepassing of product.

Met betrekking tot de fabrieksgarantie vermelden wij tevens de wetgeving 
gestemd op 1 september 2004 die van kracht is voor de leveringen vanaf 1 
januari 2005 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van 
consumptiegoederen .Op grond van deze wet is de verkoper tegenover de 
consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat 
bij levering van consumptiegoederen en dat zich voordoet binnen de twee 
jaar te rekenen vanaf de levering .De bewijslast ligt bij de consument , 
dit betekent dat de consument moet bewijzen dat het product op het 


moment van de levering niet overeen kwam met de beschrijving die erover 
is gegeven door de verkoper. 

Deze garantie is enkel geldig voor natuurlijke personen ( = naam op de 
factuur ) of op basis van het kasticket , bedrijven ( = naam op de 
factuur ) vallen niet onder deze consumentenwetgeving.

9.3 De garantie houdt in geen geval in dat de VCD nv 
Devroede
 
aansprakelijk is voor schade (daaronder mede begrepen maar niet beperkt 
tot schadevergoeding voor winstderving,bedrijfsonderbreking, verlies van 
bedrijfsinformatie of ander geldelijk verlies) welke ontstaan is door 
gebruik van of enige verhindering tot gebruik van het product, ook 
indien wij op de hoogte gesteld zijn van het risico van dergelijke 
schade. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van VCD nv Devroede 
krachtens enige bepaling van deze overeenkomst beperkt zijn tot het door 
ons gefactureerde bedrag.Ieder recht op schadevergoeding vervalt 
voorzover de wederpartij niet de nodige maatregelen heeft genomen om 
haar schade te beperken of meerschade te voorkomen en in gebreke zou 
blijven VCD nv Devroede op de hoogte te stellen van alle relevante 
gegevens.


9.4 In geval van aansprakelijkheid van VCD Nv Devroede op grond van de 
wet van 25

februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid van producten met 
gebreken , zullen wij nimmer

meer verschuldigd zijn dan het door ons gefactureerde bedrag, indien de 
schade wordt veroorzaakt, zowel door een gebrek in het product, als door 
de schuld van het slachtoffer, of van een persoon voor wie het 
slachtoffer verantwoordelijk is.

9.5 De garantie geldt niet wanneer het gebrek een gevolg is van 
nalatigheid, gebrekkig onderhoud,niet in acht nemen van de handleiding 
enz.


9.6 Op de garantie kan een beroep worden gedaan door het terug aanbieden 
van het gekochte product in het winkelpunt van zodra het feit dat tot 
garantie aanleiding geeft aan het licht is

gekomen.

9.7 Al dan niet aanvaarde terugzendingen van goederen houden geen 
erkenning in door ons van het eventueel gebrekkige karakter van de 
leveringen.

9.8 VCD nv Devroede streeft ernaar dat de producten voldoen aan de 
specificaties in de door


haar uitgegeven brochures, doch is niet aansprakelijk wanneer er terzake 
afwijkingen zouden

voorkomen.

10. Annulering.

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat, indien de koper de bestelling 
annuleert, hetzij voor of na de levering, hij een forfaitaire en 
conventionele schadevergoeding verschuldigd is van 20% van de 
overeengekomen prijs. Dit geldt tevens in geval van ontbinding van de 
overeenkomst in het nadeel van de koper.

11. Protest.

Protest tegen de factuur dient per aangetekende post te gebeuren binnen 
de 8 dagen na de
factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de 
factuur te vermelden.12. Hoofdelijkheid.

12.1 Indien verschillende kopers samen een koopovereenkomst aangaan, 
verbinden zij zich
hoofdelijk en ondeelbaar tegenover VCD nv Devroede.

12.2 De levering kan geldig gebeuren bij om het even welke van deze 
kopers.


12.3 Door de ondertekening van de bestelbon verbindt elke ondertekenaar 
zich hoofdelijk en
ondeelbaar, ongeacht zijn hoedanigheid, tot de uitvoering van de 
overeenkomst en maakt hij zich daartoe sterk.

13. Overmacht.

Gevallen van overmacht, oorzaken die bij onze leveranciers, vervoerders 
of bij de posterijen liggen , staking, lock out, e.d. schorten de 
uitvoering van onze verbintenissen op. Bovendien zullen wij vrij kunnen 
opteren voor de ontbinding van de overeenkomst, zonder schadevergoeding, 
maar met terugstorting van de overgemaakte voorschotten.

14. Eigendomsvoorbehoud.

Wij behouden het eigendomsrecht op de geleverde goederen tot de koper is 
overgegaan tot betaling van de hoofdsom, de kosten en de interesten. 
Niettemin draagt de koper het risico voor verlies, beschadiging of 
vernietiging van de goederen.15. Risico-overdracht.

Vanaf de leveringsdatum komen de risico’s voor verlies of schade ten 
laste van de koper. Voor deze datum is hij enkel aansprakelijk voor de 
eventuele verliezen en schade die aan een tekortkoming van zijnentwege 
te wijten is.

16. Waarborgen.

Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper wordt 
geschonden door daden van
gedeeltelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere 
gebeurtenissen die het
vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane 
verbintenissen in vraag
stellen of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht om van de koper 
geschikte waarborgen

te eisen. Indien de koper hier weigert op in te gaan, behouden wij ons 
het recht om voor de
gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren zelfs indien de 
goederen reeds geheel of
gedeeltelijk zijn verzonden. In voorkomend geval zal bij wijze van 
schadevergoeding het bedrag
verschuldigd zijn overeenkomstig art. 3.2 van deze algemene voorwaarden.

17. Retentierecht.


Tussen partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle goederen van 
de opdrachtgever die
zich in de magazijnen en de werkplaatsen van VCD nv Devroede bevinden, 
door VCD nv Devroede kunnen worden weerhouden ter nadere waarborg van de betaling 
van het verschuldigd maakloon voor reeds teruggegeven goederen. Nieuwe 
goederen die door de opdrachtgever voor bewerking aan ons worden 
toevertrouwd, worden geacht deel uit te maken van één en dezelfde 
ondeelbare overeenkomst zelfs wanneer deze overeenkomst in opeenvolgende 
prestaties wordt uitgevoerd.

18. Bevoegde rechtbanken.

VCD nv Devroede zal uitsluitend voor de rechtbanken van het gerechtelijk 
arrondissement
Brussel kunnen worden gedaagd.